குழந்தை வரம் கேட்கும் பெண்களே… இந்த செடியை எங்கு பார்த்தாலும் விடாதீங்க… எந்த பெண்ணையும் வேகமாக க ர்ப் பம் தரிக்க செய்து விடும்… டாக்டர்களுக்கே பிடித்த செடி…!!

நாம எப்போமே கையில் இருக்க கூடிய நல்ல விஷயங்களை விட்டு வRead More…

உடனே கர்ப்பம் தரிக்க இந்த ஒரு உருண்டை போதும்..! முக்காலத்தையும் அறிந்தவர்களான சித்தர்களும், ஞானிகளும் கண்டறிந்த மருத்துவம்

அந்த காலத்தில் இருந்த நம் முன்னோர்கள் எந்த நோயாக இருந்Read More…