சா வு வீட்டில் நடந்த ச ம்ப வம்.. ஒரு கிராமத்தில் நடந்த அதிசயம்… ஊரே சேர்ந்து எடுத்த முடிவு… என்ன தெரியுமா?

வீடியோ

சா வு வீட்டில் நடந்த சம்பவம்.. ஒரு கிராமத்தில் நடந்த அதிசயம்.. ஊரே எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு…

இதோ அந்த வீடியோ…