நெஞ்சை பி ழியு ம் காணொளி… பல நாட்களாக தினமும் அ ழுது க் கொண்டிருந்த கன்று குட்டி… ஏன் என ச ந்தே கத் துட ன் வந்து பார்த்த அனைவரும் கா த்தி ருந் த அ திர் ச்சி…!!

வீடியோ

பல நாட்களாக தினமும் அ ழு து கொண்டிருந்த கன்று குட்டி. ஏன் என்று ச ந்தே கத்து டன் வந்து பார்த்த அனைவருக்கும் கா த்தி ருந் த அதிர்ச்சி…

இதோ அந்த வீடியோ…