அட எல்லா படங்களிலுமே ஒரு ப டு க் கை ய றை கா ட்சி…! சினிமாவை விட்டே ஓ டி ய கமல் பட ந டிகை…!! அட இந்த ந டிகையா என ஷா க் கா ன ரசிகர்கள்…???

சினிமா

தமிழ் சினிமவில் நடிகர் கமல் நடிப்பில் இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் வெளி யான வே ட் டை யா டு வி ளை  யாடு என்ற ப டத்தி ன் மூல மாக  ந டிகை யாக அறிமுகமானவர் தான் இந்த ந டிகை. இந்த படத்தில் ஒரு சில காட் சிகளி லும் ஒரு பா டலிலு மே வந்தி ருக்கிறா ர் கமாலினி மு கர்ஜி இரு ப்பினும் படத் தின் க தாநா யகி ஜோ திகாவை காட் டிலும் பிரபல மானவ ராக மாறி விட் டார் கமாலினி.

அந்தளவுக்கு கமலுக்கும் கமாலினிக்கும் கெ மி ஸ் ட் ரி ஒ ர் க வு ட் ஆகி யிரு ந்தது என்றே சொ ல்ல லாம். ஹி ந் தி ந டிகையான கமாலினி வே ட் டை யா டு விளையாடு படத்துக்கு பின்னர் தெலுங்கு,கன்னடம் ,மலையாளம் என தென்னிந்திய மொழிப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழில் கடைசியாக இ றை வி படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யாவுக்கு ஜோடியா க நடித் திருந் தார் கமாலினி.

மலையாளத்தில் கடைசி படமாக மோகன்லாலுடன் பு லி மு ரு க ன் படத்தில் நடித்திருந்தார் கமாலினி. அதன் பின்னர் சினிமா வாழ்க்கையிலிருந்தே காணாமலே போ ய் விட்டார் கமாலினி. காரணம் இவர் நடிக்கும் எல்லா படங் களிலும் கமாலினிக்கு தவ றா மல் ஒரு ப டு க் கை ய றை கா ட்சி யாவ து க ட் டா ய ம் வைத்து வி டுகி றா ர்க ளா ம்.

இதில் கு றிப் பி டவே ண்டி ய வி ஷ ய ம் எ ன் னவெ ன்றா ல் இவ ருக்கு  வயது 37 ஆ கிற தாம். இன்னமும் தி ரும ண ம் செ ய்து கொ ள்ளா ம ல் இருந்து வரும் இவருக்கு நடிக்கும் படங்களில் எல் லா ம் ப டு க் கை ய றை கா ட் சி வை ப்ப தா ல் தி ரும ணம் ந டப்பதி ல் சி க் க ல் வ ந்துவி டு மோ என நி னை த்து சினி மா வில் இ ருந் தே வி ல கி வி ட் டா ரா ம் கமாலினி.