சற்றுமுன் 24 வயது இ ளம் நடிகை மா ரடை ப் பால் தி டீர் ம ரண ம்!! அதுவும் இரண்டு முறை கே ன்ச ரில் மீண்டு வந்த சோ கம்… பே ரதி ர்ச்சி யில் ரசிகர்கள்…!!

சினிமா

திரையுலகில் பெங்காலி நடிகை ஒருவர் இரண்டு முறை கே ன்சர் நோ ய் ஏற்பட்டு அதில் இருந்து மீண்டு வந்த பிரபல இ ளம் நடிகை ஐன்டிரிலா சர்மா(24). மா ரடை ப்பால் ம ரண மடை ந்து ள்ளது ரசிகர்களை பெரும் சோ கத் தில் ஆ ழ்த் தியு ள்ளது. மேலும் இவருக்கு கடந்த வாரத்தில் உடல் நிலை பா திப்பு ஏற்பட்டு ஹவராவில் உள்ள தனியார் ம ருத் துவம னையில் அ னும திக் கப்பட்டு தீ விர சி கிச் சை அ ளிக்கப் பட்டு வந்தது.

இவர் நவம்பர் 1ம் தேதி ம ருத் துவம னையில் அ னுமதி க்கப்பட் ட இவருக்கு மூ ளையில் ர த்த க்க சிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக ம ருத்து வர்கள் கண்டறிந்த நிலையில் உடல் ஒரு பாகம் ப க்க வாதம் ஏற்பட்டு செ யலிழ ந்து கோ மா நி லைக்கு சென்றுள்ளார்.

மேலும் இவருக்கு வென்டிலேட்டர் உதவியால் தீ விர சி கிச் சை அ ளிக் கப்ப ட்டு வந்த இவருக்கு நேற்று இரவு பல முறை மா ரடை ப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று மதியம் சி கிச் சை ப லனி ன்றி உ யிரி ழந்து ள்ளார்.

நடிகை ஆண்ரிலா சர்மா வெறும் 24 வயதில் இரண்டு முறை பு ற்று நோ யிலிரு ந்து மீண்டு வந்த நிலையில் தற்போது இ றுதி யாக அடுத்தடுத்து மா ரடை ப்பு ஏற்பட்டு உ யி ரிழந்து ள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் சோ கத் தை ஏற்படுத்தியுள்ளது..