சற் றுமுன் பிரபல சீரியல் நடிகை ம ரண ம்..!! சோக த்தில் தவிக்கும் குடும்ப த்தினர்..!! இர ங்கல் தெரிவி க்கும் பிரப லங்கள்..!!

சினிமா

இந்த திரையுலகைப் பொறுத்த வரையில் திடீரென சமீபகாலமாக பல ம ரணங்கள் நி கழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றன. வயது மூப்பு ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம்.அதில்  வாணி ஜெயராம், கே.எஸ்.விஸ்வநாதன், கஜேந்திரன் ஆகியோர் இழப்பைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் இப்படி இருக்கும் நிலையில் பிரபலம் மலை யாள நட்சத்திரம் ஒருவர் ச ற்றுமு ன் உ யி ரி ழ ந் து உள்ளார். மலையாள தொலைக்கா ட்சிகள் பிரபல நடிகையாக வலம் வந்தவர் தான் சிபி சுரேஷ் என்பவர்.

இவர் பல நிகழ் ச்சியிலும் சுவாரசியமான முறையில் தொ குத் து வழங்கி வந்துள் ளார். மேலும், இவரது இ றப் பை க ண்ட ரசிகர்கள் பலரும் ம னம் உ டைந் து போ ய் உள் ளார்கள். இவருக்கு க ல்லீர ல் நோ ய் கார ணமாக சி கிச் சை பெற்று வந்து ள்ளார்.

இப்படி ஒரு நிலையில் இன்று சி கிச் சை பலனி ன்றி இவர் உயி ரிழ ந்துள் ளார். இவருடைய ம றைவி ற்கு பல சின்ன த்திரை நட்சத்தி ரங்கள் இர ங்கல் தெ ரிவித் து வருகின் றார்கள் மற்றும் சி னிமா பிரப லங்க ளும் ரசிக ர்களும் இ ரங்க ல் தெ ரிவித் து வருகி றார்கள்…